main/all portfolios
 
Portfolio 3: Europe
 1  2  3  4  6  7  8  9  10 

photo by Sahm Doherty-Sefton

 1: Prime Minister Margaret Thatcher, Great Britain
  main/all portfolios